University of Idaho - I Banner
A student works at a computer

VandalStar

U of I's web-based retention and advising tool provides an efficient way to guide and support students on their road to graduation. Login to VandalStar.

California Towns of Origin or Residence for Kooskia Internees

Note: Please keep in mind that there are various spellings of these names.

Southern California

Altadena

 Furuki, Shizuo

Chula Vista

 Numamoto, Ototaro

Delano

 Tsutsumi, Shohei
 Yamamoto, Tadayoshi

El Centro

 Kobayashi, Nahokichi

Fresno

 Tanaka, Satsuki

Garden Grove

 Tsujiuchi, Shunichi

Guadaloupe

 Morita, Eiichi
 Motoyama, Masao
 Takamori, Masataro

Hawthorne

 Ishima, Kazuyoshi

Hollywood

 Kozima, Gitaro

Los Angeles

 Hamada, Jisaku
 Hashimoto, Sokichi Harry
 Kagawa, Shotaro
 Kato, Tomosaburo
 Kono, Toraichi
 Nagamine, Haruyuki
 Nishimura, Tatsuo
 Ohta, Minoru
 Okazaki, Takeshi
 Seki, Rev. Hozen (not included in total but lived in LA from 1930 to 1933)
 Shimabukuro, Koshio (originally from Peru; now Koshio Henry Shima)
 Sumida, Toshio
 Suzuki, Bunichi
 Takemoto, Yasuo
 Tamura, Shinkichi
 Tanaka, Ryohei
 Toguri, Makato
 Toyofuku, Tanzo

Riverside

 Sanematsu, Kiichi

San Diego

 Inuzuka, Jinjiro
 Kawauchi, Rinosuke (from Mexico, arrested San Diego)
 Matubara, Seiiti (from Mexico, arrested San Diego)
 Nagai, Ryoichi (from Mexico, arrested San Diego)
 Ooka, Jinichiro (from Mexico, arrested San Diego)
 Seki, Rev. Hozen (not included in total but lived in San Diego from 1933 to 1936)
 Suga, Yasuo (from Mexico, arrested San Diego)
 Teraoka, Hisahiko (from Mexico, arrested San Diego)
 Teraoka, Takehiko (from Mexico, arrested San Diego)
 Terasaki, Mannosuke (from Mexico, arrested San Diego)
 Ushiroji, Yasuichi (from Mexico, arrested San Diego)
 Yoshimura, Sakaye

San Pedro

 Imahashi, Torajiro (from Mexico; arrested San Pedro)
 Nikki, Yoshitaro (from Mexico, arrested San Pedro)
 Ozaki, Hachiro

Santa Barbara

 Kusuyama, Shinichi Harry

Santa Monica

 Imamura, Hisashi

Terminal Island

 Endo, Unosuke
 Hara, Takuzo
 Higo, Seitaro
 Ishikawa, Yasaku
 Iwashima, Sokichi
 Kaniyashiki, Yusaku
 Kurata, Itsuo
 Maeda, Naoichi
 Matsushita, Shichigoro
 Murakami, Seishichi
 Namikawa, Shirokichi
 Nishibata, Kinbei
 Oishi, Ichimatsu (arrested Monterey)
 Okamoto, Chiyogi
 Oura, Mutsuichiro
 Sakurada, Sansaku
 Sarae, Hirai
 Seko, Idayu
 Sumi, Otosaburo
 Tokuda, Seichi

Visalia

 Iizuka, Shotaro

Northern California

Auburn

 Morita, Moku

Berkeley

 Yano, James Isao

Monterey

 Kuroda, Katsuto

Oakland

 Murakoshi, Kazuo
 Takesaki, Kazuo

Sacramento

 Komatsu, Shigeru
 Nambu, Genya

San Francisco

 Momii, Kizaemon Ikken
 Murai, Suyematsu
 Yoshida, Ichita (from Washington, arrested San Francisco)

Santa Cruz

 Kadotani, Tommy Yoshito

Walnut Grove

 Minato, Inao

Possible Californians

Imakiire, Zenji (arrested in Louisiana but on a list of Californians detained at Kooskia)
Koba, Tsuneyoshi (arrested in Maryland; possibly born in “Newhope,” Orange County, CA)
Matsukawa, Shiro (arrested in Louisiana but on a list of Californians detained at Kooskia)

Asian American Comparative Collection

Physical Address:
404 Sweet Avenue

Mailing Address:
Asian American Comparative Collection
University of Idaho
875 Perimeter Drive MS 1111
Moscow, Idaho 83844-1111

Phone: 208-885-7075

Web: aacc

Faculty and Staff Map